Eladási feltételek

Eurocarb Products Limited értékesítési feltételek

1. Fogalommeghatározások

Ilyen körülmények között:

Az „eladó” azt jelenti, hogy az Eurocarb Products Limited vagy bármely társult vállalata bármely olyan társaság, amely időről időre leányvállalata vagy holdingtársasága (ahogy ezeket a kifejezéseket az 736. évi társasági törvény 1985. szakasza határozza meg), vagy leányvállalata (kivéve az eladó) az eladó holdingtársasága.

„Vevő”: az a személy, aki elfogadja az eladó árajánlatát az áru eladására, vagy akinek az áru megrendelését az eladó elfogadja. „áru”: az az áru (beleértve az áru részletét vagy annak bármely részét), amelyet az eladónak minden esetben a jelen szerződési feltételekkel összhangban kell szállítania.

A „szerződés” az áru adásvételére vonatkozó szerződést jelenti.

2. Az eladás alapja

2.1 Az eladó eladja és a vevő megvásárolja az árut az eladó által a vevő által elfogadott bármely árajánlatnak vagy a vevő által az eladó által elfogadott megrendelésének megfelelően, mindkét esetben a szerződésre irányadó feltételekkel kizárva minden egyéb olyan feltételt és feltételt, amely alapján a vevő ilyen árajánlatot elfogad, vagy ilyen megrendelést ad vagy feltételezett, hogy a vevő megteszi.

2.2 A vevő által elfogadott árajánlatot vagy az eladó által elfogadott megrendelést a vevő nem mondhatja fel, kivéve az eladó írásos beleegyezésével és olyan feltételekkel, amelyek szerint a vevő köteles az eladót teljes mértékben megtéríteni minden veszteségért ( beleértve az elmaradt haszon) költségeket (beleértve az összes felhasznált munka és anyag költségét) károk, (az eladónál az elállás miatt felmerülő költségek és kiadások).

2.3 Az eladó, alkalmazottai vagy ügynökei által a vevőnek vagy alkalmazottainak vagy ügynökeinek adott, az áru tárolására, felhasználására vagy felhasználására vonatkozó minden olyan tanácsot vagy ajánlást, amelyet az eladó írásban nem erősít meg, maradéktalanul be kell tartani vagy eljárni. a vevő saját kockázatára, és ennek megfelelően az eladó nem vállal felelősséget olyan tanácsokért vagy ajánlásokért, amelyeket nem erősítenek meg.

3. Leírás

3.1 Hacsak a jelen feltételekben nem írják elő, vagy az eladó kifejezetten írásban nem állapodott meg másképpen, a katalógusokban és hirdetésekben található leírások, illusztrációk és teljesítményadatok, valamint az eladó által gyártott anyagokra vonatkozó minden egyéb nyilatkozat csak tájékoztató jellegű, és nem képezhet formát. bármely szerződés része.

4. kézbesítés

4.1 Az áruk kiszállítása úgy történik, hogy az eladó (vagy ügynöke) az árut a vevő (vagy ügynöke) által meghatározott helyre szállítja, vagy a vevő az árut az eladó telephelyéről átveszi, az eladó értesítését követően bármikor. vevő, hogy az áru készen áll az átvételre.

4.2 Az eladó fenntartja a jogot, hogy külön díjat számítson fel a szállításért és a csomagolásért, kivéve, ha ezeket a tételeket az árajánlat kifejezetten tartalmazza.

4.3 Az áruk leszállítására megjelölt dátumok csak hozzávetőlegesek, és az eladó nem vállal felelősséget az áru kézbesítésének esetleges késedelméért, bármilyen okból is. A szállítás időpontja nem számít lényegesnek, kivéve, ha abban az eladó előzetesen írásban megállapodott. Az eladó az árut a megadott szállítási határidő előtt is kiszállíthatja, a vevő ésszerű értesítése mellett.

4.4 Ha az árut az eladónak ömlesztve kell szállítania, az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelt tömegnél vagy térfogatnál legfeljebb tíz százalékkal többet vagy 10 százalékkal kevesebbet szállítson az áru egységárának és mennyiségének módosítása nélkül. az így leszállított mennyiséget a megrendelt mennyiségnek kell tekinteni, és ennek megfelelően kell fizetni.

4.5 Ha az árut részletekben kell leszállítani, minden szállítás külön szerződésnek minősül, és ha az eladó nem teljesít egy vagy több ilyen részletet a jelen feltételeknek megfelelően, vagy a vevő bármely igényét egy vagy többre vonatkozóan törlesztőrészletek nem jogosítják fel a szerződés egészének visszautasítottként való kezelését.

4.6 Az eladó nem vállal felelősséget a sztrájk, munkazár, munkaerő- és/vagy alkatrészhiány, tűz, fagy, baleset, meghibásodás, isteni cselekmények, vis maior, kézbesítés elmulasztása miatti késedelmes, akadályozott vagy akadályozott szállításért. bármely alvállalkozónak, vagy az eladón vagy megbízóján kívül álló ok miatt. Az eladó jogosult a jelen szerződés szerinti szállítást (a vevő írásbeli értesítése mellett) felfüggeszteni arra az időtartamra, amely az ilyen okok, illetve a szállítás vagy késedelem következményeinek elhárításához szükséges, és a vevő nem jogosult a szerződéstől az eladó nyilatkozata nélkül elállni. írásos hozzájárulást, vagy bármilyen igényt benyújtani az eladóval szemben a szállítás elmaradása vagy késedelme miatt.

5. Ár

5.1 Az áru ára az eladó által meghirdetett ár, plusz a vonatkozó általános forgalmi adó („az áru ára”). Valamennyi feltüntetett ár csak abban a naptári hónapban érvényes, amelyben az árajánlatot megtették, kivéve, ha írásos árajánlatban, az eladó által korábban visszavont vagy a vevő korábbi elfogadásában nem szerepel.

5.2 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a vevőnek a feltüntetett minimumnál kisebb mennyiségben szállított árukért külön díjat számítsanak fel.

6. Fizetés

6.1 A vevő és az eladó közötti írásbeli különleges feltételek mellett az eladó jogosult az áru árát az áru átvételekor vagy azt követően bármikor kiszámlázni a vevőnek, kivéve, ha az árut a vevőnek kell átvennie. vagy a vevő tévesen elmulasztja az áru átvételét, ebben az esetben az eladó bármikor jogosult az áru árát a vevőnek kiszámlázni, miután az eladó értesítette a vevőt, hogy az áru készen áll az átvételre vagy (mint adott esetben) az eladó felajánlotta az áru szállítását.

6.2 A 6.3. pontra is figyelemmel, a vevő köteles az áru árát a számla hónapját követő hónap utolsó napján vagy azt megelőzően megfizetni, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg és a számlán nem szerepel (a köztes jóváírási időszak a továbbiakban: hitelidőszak”). A fizetési idő a lényeg.

6.3 Ha a vevő vállalkozásához adminisztratív csődgondnokot jelölnek ki, vagy határozatot hoznak vagy keresetet nyújtanak be a vevő felszámolására, vagy ha a vevő önkéntes megállapodást köt a hitelezőivel vagy (egyénként vagy magánszemélyek csoportjával) ) a vevőnek csődeljárási felhívást kézbesítettek, vagy a vevőt a kereskedés beszüntetéséről, vagy olyan esemény bekövetkeztekor, amely az eladó véleménye szerint hátrányosan befolyásolja a vevő azon képességét, hogy az eladóval szemben fennálló kötelezettségeit ezt követően, bármely más jog sérelme nélkül, ill. az eladó rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőség, az eladó jogosult elállni minden olyan szerződést, amely részben vagy egészben teljesítésre vár, vagy felfüggesztheti az ilyen szerződés szerinti további szállításokat a vevővel szembeni felelősség nélkül, vagy előleg fizetését követelheti az ilyen szállításért, és ha az áru átadták, de az árukat nem fizették ki, azonnal esedékessé válnak, és esedékessé válnak, az ezzel ellentétes korábbi megállapodások vagy megállapodások ellenére.

6.4 Ha a vevő a hitelezési határidőn belül nem fizet, úgy az eladó bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének sérelme nélkül, az eladó jogosult:

6.4.1 Felmond vagy felfüggeszt minden olyan Szerződést, amely teljes egészében vagy részben teljesítésre vár.

6.4.2 A vevő minden ítélet előtt és után is kamatot köteles fizetni a meg nem fizetett összeg után, a HSBC Bank PLC alapkamat feletti évi 3 százalékos mértékével, időről időre, a teljes kifizetésig (egy része). egy hónapot teljes hónapnak kell tekinteni a kamatszámítás szempontjából).

7. Kockázat és tulajdon

7.1 Az áru elvesztésével kapcsolatos sérülés kockázata a vevőre száll át a vevőhöz való átadáskor.

7.2 A kiszállítás és az áru kockázatának átszállása, illetve a jelen Feltételek bármely más rendelkezése ellenére az áruban lévő tulajdon nem száll át a vevőre, hanem az eladó, mint törvényes és méltányos tulajdonos abszolút tulajdona marad mindaddig, amíg az eladó át nem veszi készpénzben vagy elszámolt pénzeszközökben, az áruk után fizetendő kamat teljes kifizetése, és minden egyéb olyan áru után, amelyről az eladó megállapodott, hogy eladja a vevőnek, és amely után a fizetés esedékes.

7.3 Mindaddig, amíg az áruban lévő ingatlan át nem száll a vevőre (és feltéve, hogy az áru még megvan, és nem adták tovább), az eladó bármikor jogosult követelni a vevőt, hogy adja át az árut az eladónak.

7.4 A vevő visszavonhatatlanul és feltétel nélkül felhatalmazza az eladót, hogy belépjen a helyiségébe (vagy bármely olyan helyiségbe, amelyről az eladó ésszerűen úgy gondolja, hogy a vevő használni fogja) abból a célból, hogy az áru átvételére irányuló felszólítást követően visszakapja.

7.5 Amíg az áruban lévő vagyon a vevőre nem száll át, a vevő köteles az árut az eladó bizalmi ügynökeként és letétbe helyezőjeként kezelni, és az árut a vevőktől és harmadik felektől elkülönítve, megfelelően tárolni, védeni, biztosítani és azonosítani kell. az eladó tulajdonát.

7.6 A jelen Szerződés 7.2. és 7.5. pontjának sérelme nélkül, az áru tulajdonának a vevőre való átszállásáig a vevő jogosult az árut szokásos üzleti tevékenysége során továbbértékesíteni vagy használni, feltéve, hogy az eladó és a vevő között az ilyen áruknak a vevő által harmadik félnek történő bármely továbbértékesítésekor a vevő az eladó ügynökeként jár el, és az eladásból származó teljes bevételt külön számlára fizeti, és azt az eladónak vagyonkezelőben tartja, továbbá a vevő nem keverheti össze. az ilyen bevételek az eladó áruinak egyéb értékesítéseiből származó bevételek kivételével.

7.7 A jelen bekezdés rendelkezései nem jogosítják fel az áru vásárlóját a fizetés megtagadására vagy késleltetésére azon az alapon, hogy a benne lévő ingatlan nem került át a vevőre.

8. Garanciák és kötelezettségek

8.1 A jelen feltételekben foglaltak nem zárják ki vagy korlátozzák az eladó felelősségét a gondatlanságból eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén.

8.2 Az alábbiakban meghatározott feltételek, valamint az eladó által a szakirodalmában meghatározott feltételek vagy tűréshatárok, valamint az áruhasználatra vonatkozó, az ilyen szakirodalomban meghatározott környezetvédelmi feltételeket (ha vannak) elfogadó vásárló szavatolja, hogy az áru megfelelnek a vevő átvételekor megadott specifikációjuknak.

8.3 Nem vállalunk szavatosságot vagy szavatosságot arra vonatkozóan, hogy az áru bármilyen célra alkalmas-e, és a vevő felelős azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az áru alkalmas-e vagy alkalmas-e a vevő céljaira.

8.4 A vevő köteles az árut haladéktalanul az átvételkor megvizsgálni, és a vevő bármely olyan igényét, amely az áru minőségének vagy állapotának hiányosságán vagy hibáján, vagy a specifikációnak való nem megfelelőségen alapul (függetlenül attól, hogy a szállítást a vevő) írásban értesíteni kell az eladót a teljesítéstől számított 7 napon belül, és ennek hiányában a vevő nem jogosult az árut visszautasítani, és köteles megfizetni annak árát, és az eladó nem vállal felelősséget az ilyen tárolásért, hibáért vagy kudarc.

8.5 Ha bármely áruval kapcsolatos érvényes igényt, amely az áru minőségének vagy állapotának hiányosságán vagy hibáján, vagy a specifikáció meg nem felelésén alapul, az eladót a jelen feltételekkel összhangban értesítik. jogosult a hiány pótlására, az áru térítésmentes cseréjére vagy az általa megfelelőnek ítélt intézkedések megtételére, vagy az eladó kizárólagos utasítására visszatérítheti a vevőnek az áru árát (vagy annak arányos részét), de az eladó köteles nincs további felelőssége a vevő felé.

8.6 A jelen feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével az eladó nem vállal felelősséget a nyilatkozatért, nyilatkozatért vagy bármilyen vélelmezett jótállási feltételért vagy egyéb feltételért, vagy a közjogi vagy a szerződés kifejezett feltételei szerinti kötelezettségért.

8.6.1 Az eladó nem vállal felelősséget a vevővel szemben semmilyen nyilatkozat, nyilatkozat vagy vélelmezett jótállási feltétel vagy egyéb feltétel, vagy a közjogi vagy a szerződés kifejezett feltételei alapján fennálló kötelezettség miatt semmilyen következményes veszteségért vagy kárért (és akár az eladó, az ügynökök alkalmazottainak hanyagsága vagy más okozta), amelyek termékértékesítésből, illetve a vevő általi felhasználásból vagy viszonteladásból származnak, vagy azzal összefüggésben.

8.7 Az eladó nem vállal felelősséget a vevővel szemben az eladó bármely kötelezettségének teljesítésében bekövetkezett késedelemért vagy mulasztásért, amely az eladó ésszerű befolyásán kívül eső okból ered.

9. A felelősség korlátozása

9.1 A (8) bekezdés sérelme nélkül az eladó teljes felelőssége bármely követelésért vagy az eladó bármely cselekményéből vagy mulasztásából eredő összes követelésért (akár az eladó hanyagságából, akár más módon) nem haladhatja meg az áru árát, amelyen keresztül a veszteség vagy kár keletkezik.

10. Kártalanítás

10.1 A vevő köteles az eladót kérésre kártalanítani minden olyan költség, díj, veszteség vagy kiadás, ideértve a jogi költségeket is, amelyek az eladót terhelik vagy felmerülnek, ha a vevő nem teljesíti azonnali kötelezettségeit.

11. Védjegyek és szabadalmak

11.1 Az eladó általi termékértékesítés nem jogosítja fel a vevőt az eladó védjegyeinek használatára az eladó előzetesen megszerzett írásos hozzájárulása nélkül, és az ilyen védjegyek mindenkor az eladó tulajdonában maradnak. Az ilyen szállítások nem jogosítják fel a vevőt az eladó szabadalmának használatára.

12. Általános

12.1 Ha az eladó nem mond le a vevő szerződésszegéséről, az nem tekintendő az ugyanazon vagy bármely más rendelkezés későbbi megszegéséről való lemondásnak.

12.2 Ha bármely illetékes hatóság a jelen feltételek bármely rendelkezését részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, ez nem érinti a jelen feltételek többi rendelkezésének és a kérdéses rendelkezés többi rendelkezésének érvényességét.

12.3 A jelen dokumentum rendelkezéseit az angol törvények szerint kell olvasni és értelmezni, és minden felmerülő intézkedést az angol bíróságok előtt kell megtenni.