Warunki sprzedaży Eurocarb Products Limited

1. DEFINICJE

W poniższym dokumencie warunków sprzedaży:
”Sprzedający” oznacza Eurocarb Products Limited lub jedną ze spółek powiązanych, może to być oddział lub holding (zgodnie z definicją tych terminów zawartą w sekcji 736 ustawy o spółkach z 1985 r.) Sprzedającego lub oddział (inny niż Sprzedający) holdingu Sprzedającego.
“Kupujący” oznacza osobę, która zaakceptowała ofertę Sprzedającego na sprzedaż towarów, lub której zamówienie na towary zostało zaakceptowane przez Sprzedającego. “Towary” oznaczają towary (w tym partie towarów lub jakiekolwiek ich części), które Sprzedający dostarczy niezależnie od wszystkiego zgodnie z poniższymi warunkami umowy.
“Umowa” oznacza umowę kupna i sprzedaży towarów.

2. PODSTAWA SPRZEDAŻY

2.1 Sprzedający zbywa, a Kupujący nabywa towary zgodnie z wyceną przedstawioną przez Sprzedającego, która została zaakceptowana przez Kupującego, lub zgodnie z zamówieniem przedstawionym przez Kupującego, które zostało zaakceptowane przez Sprzedającego. Wycena lub zamówienie niezależnie od wszelkich innych warunków dotyczących akceptowanych wyceny lub zamówienia podlegają wyłącznie poniższym warunkom, które regulują niniejszą umowę.

2.2 Wycena zaakceptowana przez Kupującego lub zamówienie zaakceptowane przez Sprzedającego nie mogą zostać anulowane przez Kupującego za wyjątkiem sytuacji, kiedy zostaną one anulowane za pisemną zgodą Sprzedającego oraz pod warunkiem, iż Kupujący zostanie obciążony przez Sprzedającego wszelkimi kosztami związanymi ze stratą (w tym również z utratą zysków), kosztami (w tym kosztem wykorzystanych materiałów i robocizny), kosztami związanymi ze szkodami (opłaty i wydatki) poniesionymi przez Sprzedającego wskutek anulowania.

2.3 Wszelkie zalecenia czy rekomendacje przekazane przez Sprzedającego, jego pracowników lub agentów Kupującemu lub jego pracownikom lub agentom, dotyczące przechowywania, zastosowania czy sposobu użycia towarów, niepotwierdzone pisemnie przez Sprzedającego, będą wdrażane czy stosowane przez Kupującego wyłącznie na jego odpowiedzialność, w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takich zaleceń czy rekomendacji, które nie zostały potwierdzone w formie pisemnej.

3. SPECYFIKACJA

3.1 Za wyjątkiem innych ustaleń zawartych w niniejszym dokumencie warunków sprzedaży lub jednoznacznie zawartych ze Sprzedającym w formie pisemnej, wszelkie opisy, ilustracje oraz szczegóły dot. sposobu działania zawarte w katalogach, reklamach oraz innych oświadczeniach dotyczących materiałów produkowanych przez Sprzedającego uznaje się za materiały o charakterze wyłącznie informacyjnym i nie są one częścią żadnej umowy.

4. DOSTAWA

4.1 Dostawa towarów odbywa się poprzez dostarczenie towarów przez Sprzedającego (lub jego agenta) w miejsce wskazane przez Kupującego (lub jego agenta) lub poprzez odbiór towarów przez Kupującego z zakładu Sprzedającego w dowolnym czasie po przekazaniu przez Sprzedającego informacji o gotowości towarów do odbioru.

4.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za transport lub pakowanie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy te pozycje są w sposób jednoznaczny uwzględnione w wycenie.

4.3 Wszelkie terminy dostawy towarów są datami przybliżonymi i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie niezależnie od ich przyczyny. Termin dostawy nie będzie istotnym postanowieniem Umowy za wyjątkiem innych ustaleń ze Sprzedającym w formie pisemnej. Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedającego przed wyznaczonym terminem, a Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy ze stosownym wyprzedzeniem.

4.4 Jeśli Sprzedający dostarcza towary luzem, zastrzega sobie prawo do dostarczenia do 10% więcej lub 10% mniej niż zamówiona waga lub objętość bez konieczności dostosowania ceny jednostkowej czy ilości towarów, a dostarczona w ten sposób ilość zostanie uznana za ilość zamówioną i należy uiścić za nią opłatę zgodną z zamówieniem.

4.5 Jeśli towary mają być dostarczane partiami, każda dostawa stanowi przedmiot odrębnej umowy, a niewywiązanie się przez Sprzedającego z dostawy jednej lub kilku partii zgodnie z niniejszymi warunkami lub reklamacja ze strony Kupującego dotycząca jednej lub kilku partii nie będą stanowiły podstawy do wypowiedzenia całości umowy.

4.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia dostawy z powodu strajków, lokautów, niedoborów siły roboczej lub części, pożaru, silnych mrozów, wypadków, awarii, katastrof naturalnych, siły wyższej, niedostarczenia towarów przez któregokolwiek z podwykonawców lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza kontrolą Sprzedającego lub zleceniodawcy. Sprzedającemu przysługuje prawo do zawieszenia dostawy w ramach niniejszej umowy (za pisemnym wypowiedzeniem dostarczonym do Kupującego) na okres niezbędny na poradzenie sobie z konsekwencjami powyższych przyczyn opóźnienia lub braku dostawy, a Kupującemu nie przysługuje prawo do anulowania umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, ani do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w związku z opóźnieniem lub brakiem dostawy.

5. CENA

5.1 W skład ceny towarów wchodzą cena zawarta w wycenie przedstawionej przez Sprzedającego oraz podatki i VAT mające zastosowanie („Cena towarów”). Wszelkie ceny przedstawione w wycenie obowiązują w miesiącu kalendarzowym, w którym przedstawiono wycenę, za wyjątkiem sytuacji, kiedy w wycenie zawarto inny termin, sytuacji w której wycena zostanie wycofana przez Sprzedającego oraz wcześniejszej akceptacji ze strony Kupującego.

5.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego dodatkowymi opłatami za dostawę Kupującemu towarów w ilości poniżej wycenionego minimum.

6. PŁATNOŚĆ

6.1 Za wyjątkiem odmiennych ustaleń w formie pisemnej między Sprzedającym a Kupującym, Sprzedającemu przysługuje prawo do wystawienia faktury na równowartość ceny towarów w dowolnym momencie po dostawie towarów, za wyjątkiem sytuacji, kiedy towary będzie odbierał Sprzedający lub Sprzedający nie odbierze towarów - w takim wypadku Sprzedającemu przysługuje prawo wystawienia faktury na równowartość ceny towarów w dowolnym momencie po poinformowaniu Kupującego o gotowości towarów do odbioru lub ewentualnie kiedy Kupujący nie dokonał odbioru towaru, podczas gdy Sprzedający usiłował dokonać dostawy towarów.

6.2 Bez uszczerbku dla paragrafu 6.3 Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność za towary w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury lub przed tym terminem, za wyjątkiem odmiennych ustaleń w formie pisemnej lub odmiennej specyfikacji na fakturze (okres określany w dalszej części umowy okresem kredytowania). Termin płatności będzie istotnym postanowieniem Umowy.

6.3 W przypadku powołania przymusowego zarządcy działalności Kupującego lub podjęcia uchwały lub wniesienia wniosku o likwidację przedsiębiorstwa Kupującego lub w przypadku zawierania dowolnych dobrowolnych porozumień z wierzycielami przez Kupującego lub (niezależnie od tego, czy jest to jedna osoba czy grupa osób) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub w przypadku zaprzestania przez Kupującego prowadzenia działalności handlowej lub w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek innej okoliczności, która zdaniem Sprzedającego negatywnie wpływa na zdolność Kupującego do spłacenia zaległych zobowiązań wobec Sprzedającego, bez uszczerbku dla wszelkich innych środków czy praw przysługujących Sprzedającemu, przysługuje mu prawo do anulowania jakichkolwiek umów, które nie zostały wykonane częściowo lub w całości, lub do zawieszenia jakichkolwiek dalszych dostaw w ramach takiej umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego; może on również wymagać przedpłaty za takie dostawy, a jeśli towary zostały dostarczone, a płatność za nie nie została uregulowana, faktury za te towary stają się należne i wymagalne natychmiast niezależnie od jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń.

6.4 Jeśli Kupujący nie uiści żadnej z płatności we wskazanym okresie kredytowania, to bez uszczerbku dla wszelkich innych środków czy praw przysługujących Sprzedającemu przysługuje mu prawo do:

6.4.1 anulowania lub zawieszenia wszelkich umów, które nie zostały wykonane częściowo lub w całości.

6.4.2 Kupujący ma obowiązek zapłacenia odsetek (zarówno przed, jak i po wydaniu orzeczenia sądowego) od nieuregulowanej należności w wysokości 3% rocznie powyżej obowiązującej w danym momencie rocznej stopy bazowej banku HSBC Bank PLC, do momentu całkowitego uregulowania należności (część miesiąca jest traktowana jako pełny miesiąc na potrzeby obliczania odsetek).

7. RYZYKO I WŁASNOŚĆ

7.1 Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą towarów przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia towarów Kupującemu.

7.2 Niezależnie od dostawy oraz przeniesienia ryzyka związanego z towarami oraz niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, własność towarów nie zostanie przeniesiona na Kupującego, a towary pozostaną wyłączną własnością Sprzedającego, który będzie ich pełnoprawnym właścicielem do momentu uzyskania przez Sprzedającego pełnej zapłaty w gotówce lub w formie przelewu za towary (wraz z należnymi odsetkami) oraz za wszelkie inne towary, które zostały sprzedane przez Sprzedającego Kupującemu na mocy umowy, a za które płatność stała się należna.

7.3 Do czasu przeniesienia własności towarów na Kupującego (oraz pod warunkiem, iż towary nadal istnieją i nie zostały odsprzedane), Sprzedającemu przysługuje prawo do zażądania dostarczenia towarów przez Kupującego do siedziby Sprzedającego w dowolnym momencie.

7.4 Kupujący w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy upoważnia Sprzedającego do wstępu na teren swoich obiektów (lub jakichkolwiek obiektów, które Sprzedający mógł uznać za należące do Kupującego) na potrzeby przejęcia towarów po uprzednim przekazaniu żądania dostawy towarów.

7.5 Do czasu przeniesienia własności towarów na Kupującego Kupujący będzie przetrzymywał towary jako powiernik i depozytariusz Sprzedającego i ma obowiązek przechowywania towarów oddzielnie od towarów należących do Kupującego i stron trzecich; towary ponadto muszą być zabezpieczone, ubezpieczone i oznaczone jako własność Sprzedającego.

7.6 Bez uszczerbku dla podpunktów 7.2 i 7.5 niniejszej umowy w oczekiwaniu na przeniesienie własności towarów na Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do odsprzedaży lub zwykłego użytkowania towarów w ramach prowadzonej działalności pod warunkiem, że w odniesieniu do relacji między Sprzedającym a Kupującym w przypadku odsprzedaży przedmiotowych towarów przez Kupującego stronie trzeciej Kupujący występuje w charakterze agenta Sprzedającego i wpłaci wszelkie przychody z tytułu sprzedaży na oddzielne konto i będzie nimi zarządzać na mocy niniejszego powiernictwa udzielonego przez Sprzedającego; ponadto Kupujący nie będzie mieszał przedmiotowych przychodów z innymi kwotami niż przychody z tytułu sprzedaży innych produktów Sprzedającego.

7.7 Postanowienia niniejszego paragrafu nie uprawniają Kupującego towary do odmowy lub opóźnienia wykonania płatności na podstawie stwierdzenia, iż własność towarów nie została przeniesiona na Kupującego.

8. GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA

8.1 Niniejsze warunki w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego za śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z zaniedbania.

8.2 Z zastrzeżeniem warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz wszelkich warunków czy tolerancji przedstawionych przez Sprzedającego w jego dokumentacji technicznej, jak również pod warunkiem iż Kupujący zapewni warunki otoczenia na potrzeby użytkowania towarów zgodnie ze specyfikacją zawartą w powyższej dokumentacji, Sprzedający gwarantuje, iż towary będą odpowiadały specyfikacji w chwili dostawy do Kupującego.

8.3 Sprzedający nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za zdatność danych towarów do danego zastosowania, a obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie, czy towary nadają się do zastosowania przewidzianego przez Kupującego.

8.4 Kupujący ma obowiązek skontrolowania stanu towarów w momencie dostawy, a jakiekolwiek roszczenia ze strony Kupującego dotyczące braków lub wad dotyczących jakości lub stanu towarów lub niezgodności dostarczonych towarów ze specyfikacją zostaną (niezależnie od tego, czy dostawa zostanie przyjęta przez Kupującego czy nie) przekazane Sprzedającemu w formie pisemnej w przeciągu 7 dni od daty dostawy; w przeciwnym przypadku Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów i będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za nie, a Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za przechowywanie, wady lub uszkodzenia takich towarów.

8.5 W przypadku zgłoszenia uzasadnionych roszczeń dotyczących jakichkolwiek towarów dotyczących braków lub wad w odniesieniu do jakości lub stanu towarów lub niezgodności dostarczonych towarów ze specyfikacją Sprzedającemu zgodnie z powyższymi warunkami, Sprzedającemu przysługuje prawo do uzupełnienia braków w towarze, bezpłatnej wymiany towarów lub podjęcia takich działań naprawczych, jakie uzna za odpowiednie, lub według wyłącznego uznania Sprzedającego dokona on zwrotu należności za towary Kupującemu (lub proporcjonalnie części należności), co jednak zwalnia Sprzedającego z jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności.

8.6 Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opisy, oświadczenia lub domniemane warunki gwarancji, ani za jakiekolwiek warunki czy obowiązki wynikające z prawa zwyczajowego czy z jednoznacznych zapisów umowy.

8.6.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek opisy, oświadczenia lub domniemane warunki gwarancji, ani za jakiekolwiek warunki czy obowiązki wynikające z prawa zwyczajowego czy z jednoznacznych zapisów umowy za jakiekolwiek straty lub szkody wtórne (niezależnie od tego, czy wynikły one z zaniedbania Sprzedającego, jego pracowników czy agentów, czy kogokolwiek innego), które wynikły z dostawy towarów lub z użytkowania czy odsprzedaży towarów przez Kupującego.

8.7 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek opóźnienia lub niewywiązanie się przez Sprzedającego z jego obowiązków wynikłe z jakichkolwiek przyczyn, jakie pozostają poza racjonalną kontrolą Sprzedającego.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 Bez uszczerbku dla paragrafu 8 całkowita odpowiedzialność Sprzedającego za wszystkie roszczenia wynikające z jakichkolwiek działań lub uchybień Sprzedającego (niezależnie od tego, czy wynikły one z zaniedbania ze strony Sprzedającego czy z innych przyczyn) nie przekroczy równowartości ceny towarów, z którymi związana jest strata czy szkoda.

10. ODSZKODOWANIE

10.1 Kupujący zwolni Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kosztów, opłat, strat czy wydatków, w tym opłat sądowych, jakie będzie musiał ponieść Kupujący wskutek niewywiązania się w sposób bezzwłoczny przez Sprzedającego z przewidzianych w niniejszym dokumencie zobowiązań.

11. ZNAKI TOWAROWE I PATENTY

11.1 Dostarczenie towarów przez Sprzedającego nie daje Kupującemu żadnego prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek ze znaków towarowych Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Sprzedającego; niezależnie od wszystkiego znaki towarowe pozostają własnością Sprzedającego. Dostarczenie towarów przez Sprzedającego nie daje Kupującemu prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek z patentów Sprzedającego.

12. INFORMACJE OGÓLNE

12.1 Uchylenie przez Sprzedającego któregokolwiek z zapisów umowy lub naruszenie któregokolwiek z postanowień umowy przez Kupującego nie stanowi podstawy do późniejszego uchylenia lub naruszenia tych samych lub innych postanowień.

12.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez właściwe władze za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków ani na pozostałą część danego warunku.

12.3 Postanowienia niniejszych warunków należy odczytywać oraz interpretować zgodnie z angielskim prawem, a wszelkie spory wynikłe z zastosowania warunków będą rozpatrywane przed angielskim sądem.